Forschungsliteratur

Accorinti, Domenico: Christus Patiens 1488, in: Giornale Italiano di Filologia 40 (1988), S. 255-257.

Acerbi, Silvia: La transformación de los paradigmas clásicos en una controvertida tragedia cristiana, in: Studia Philologica Valentina 20 (2018), S. 5-26.

Agathangelou, K.: Το δράμα Χριστὸς Πάσχων, in: Ortodoksia 20 (1945), S. 177-184.

Aldama, José A. de: La tragedia Christus patiens y la doctrina mariana en la Capadocia del siglo IV, in: Fontaine, Jacques / Kannengiesser, Charles (Hgg.): Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris 1972, S. 417-423.

Alexandrou, Demara: Σύγκριση των Βακχών του Ευριπίδη με τον Χριστό πάσχοντα, Thessaloniki 2011.

Alexopoulou, Marigo: Christus Patiens and the reception of Euripides' Bacchae in Byzantium, in: Bakogianni, Anastasia (Hg.): Dialogues with the Past 1. Classical Reception, Theory & Practice, London 2013, S. 123-137.

Augusti, Johann Christian: Quo iure drama theologicum Χριστὸς Πάσχων Gregorio Nazianzeno abjudicetur?, in: Quaestionum patristicarum biga, Bratislava 1816, S. 10-17.

Barata Dias, Paula Christina: A tragédia cristã Christos Paschon. Diálogo com Eurípides, in: Brandão, José Luís Lopes [u.a.] (Hgg.): O livro do tempo. Escritas e reescritas. Teatro greco-latino e sua recepção I, Coimbra 2016, S. 197-210.

Bernardi, Jean: A propos de l'authenticité grégorienne de La Passion du Christ, in: Kentron 13 (1997), S. 139-147.

Brambs, Johann Georg: De auctoritate tragoediae Christianae, quae inscribi solet Χριστὸς Πάσχων, Gregorio Nazianzeno falso attributae, Eichstädt 1884.

Cataudella, Quintino: Drammi cristiani greci, in: Dioniso 3 (1931), S. 27-40.

Cataudella, Quintino: Cronologia e attribuzione del Christus Patiens, in: Dioniso 43 (1969), S. 405-412.

Cataudella, Quintino: Nuova ipotesi sulla cronologia e sull'autore del Christus Patiens, in: Cataudella, Quintino: Saggi sulla tragedia greca, Florenz 1969, S. 443-478.

Centanni, Monica: Il Christos Paschon di Gregorio di Nazianzo. Tragedia classica e cristiana, in: Isetta, Sandra (Hg.): Letteratura cristiana e letterature europee. Atti del convegno Genova, 9-11 dicembre 2004. Presentazione del card. Tarcisio Bertone, Bologna 2007, S. 59-67.

Chodkowski, Robert: Les discours de messagers dans le centon Christus patiens, in: Eos 84 (1996), S. 261-268.

Coin-Longeray, Sandrine: Le vocabulaire de la richesse dans le Χριστὸς Πάσχων, in: Garambois-Vasquez, Florence / Vallat, Daniel (Hgg.): Varium et mutabile. Mémoires et métamorphoses du centon dans l' Antiquité, Saint-Étienne 2017, S. 29-37.

Comsa, Anne-Marie: Le Prométhée Enchaîné et le Christus Patiens, in: Kentron 13 (1997), S. 133-138.

Cottas, Vénétia: Le théâtre à Byzance, Paris 1931.

Cottas, Vénétia: L'influence du drame Christos Paschon sur l'art chrétien d'Orient. Préface de Charles Diehl, Paris 1931.

Crimi, Carmelo: Un codice inesplorato del Christus patiens e di carmi del Nazianzeno: l'Atheniensis 2198, in: Benedetto Zimbone, Anna di / Nervo Rizzo, Francesca (Hgg.): Κανίσκιν. Studi in onore di Giuseppe Spadaro, Soveria Mannelli 2002, S. 43-49.

Davies, Rachel Bryant: The Figure of Mary Mother of God in Christus Patiens. Fragmenting Tragic Myth and Passion Narrative in a Byzantine Appropriation of Euripidean Tragedy, in: Journal of Hellenic Studies 137 (2017), S. 188-212.

Del Grande, Carlo: Tragodia. Essenza e genesi della Tragedia, Neapel 1952, S. 225-234.

Del Grande, Carlo: Art.: Christus Patiens, in: Enciclopedia dello Spettacolo 3 (1965), Sp. 712f.

Dölger, Franz Joseph: Die Blutsalbung des Soldaten mit der Lanze im Passionsspiel Christus Patiens. Zugleich ein Beitrag zur Longinus-Legende, in: Antike und Christentum 4 (1934), S. 81-94.

Döring, August: De tragoedia christiana, quae inscribitur Christos Paschon, Barmen 1863.

Döring, August: Die Bedeutung der Tragödie Χριστὸς Πάσχων für die Textkritik des Rhesus, in: Philologus 23 (1866), S. 577-591.

Döring, August: Die Bedeutung der Tragödie Χριστὸς Πάσχων für die Euripideskritik, in: Philologus 25 (1867), S. 221-258.

Dostálová, Ružena: Die byzantinische Theorie des Dramas und die Tragödie Christus Paschon, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32,3 (1982), S. 73-82.

Douhet, Jules de: Dictionnaire des Mystères, Paris 1854, Sp. 583-632.

Dräseke, Johannes: Ueber die dem Gregorios Thaumaturgos zugeschriebenen vier Homilien und den Χριστὸς Πάσχων, in: Jahrbücher für Protestantische Philologie 10 (1884), S. 658-704.

Drzyżdżyk, Szymon: Spotkanie mądrości pogańskiej z chrześcijańską w dramacie Christus patiens, in: Drzyżdżyk, Szymon / Gilski, Marek (Hgg.): Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Krakau 2014, S. 7-16.

Eichstaedt, Heinrich Carl Abraham: Drama Christianum quod Χριστὸς Πάσχων inscribitur num Gregorio Nazianzeno tribuendum sit, Jena 1816.

Fialová, Radka: Byzantské drama Trpící Kristus, in: Divadelní revue 23 (1) (2012), S. 30-45.

Follieri, E.: Ancora una nota sul Christus Patiens, in: Byzantinische Zeitschrift 84/85 (1991-1992), S. 343-346.

Friesen, Courtney: Reading Dionysus. Euripides' Bacchae and the cultural contestations of Greeks, Jews, Romans, and Christians, Tübingen 2015.

Garbín, González A.: San Gregorio de Nazianzo cosiderado como poeta. La tragedia Cristo paciente, in: Revista contemporanea 19 (1893), S. 561-569.

Garzya, Antonio: Per la cronologia del Christus Patiens, in: Sileno 10 (1984), S. 237-241.

Garzya, Antonio: Ancora per la cronologia del Christus Patiens, in: Byzantinische Zeitschrift 82 (1989), S. 110-113.

Gerbi, Giulia: La passione a la maniera di Euripide. La ripresa della tragedia classica nel Christus Patiens, in: Austa, Luca (Hg.): Né la terra, né la sacra pioggia, né la luce del sole. Il senso del tragico nelle letterature greco-latina e cristiana antica, dalle origini al XII secolo d.C. Atti del secondo convegno interuniversitario degli studenti laureati Progetto Odeon Università degli Studi di Torino 22-23 maggio 2017, Alessandria 2018, S. 221-237.

Gilski, Marek: Mariologia centonów, Krakau 2015.

Grosdidier de Matons, José: A propos d'une édition récente de Χριστὸς Πάσχων, in: Travaux et memoires 5 (1973), S. 363-373.

Herrero de Jáuregui, Miguel: Tradiciones e innovación en torno a ἦμαρ en la poesía de Gregorio de Nacianzo, in: Quiroga Puertas, Alberto Jesús (Hg.): Ἱερὰ καὶ λόγοι. Estudios de literatura y de religión en la Antigüedad Tardía, Saragossa 2011, S. 57-75.

Hilberg, Isidor: Kann Theodoros Prodromos der Verfasser des Χριστὸς Πάσχων sein?, in: Wiener Studien 8 (1886), S. 282-314.

Hilberg, Isidor: Zum Christus patiens, in: Wiener Studien 9 (1887), S. 150.

Hörandner, Wolfram: Lexikalische Beobachtungen zum Christos Paschon, in: Diethart, Johannes [u.a.] (Hgg.): Studien zur byzantinischen Lexikographie, Wien 1988, S. 183-202.

Horna, Konstantin: Der Verfasser des Christus Patiens, in: Hermes 64 (1929), S. 429-431.

Kakridis, Fanis: Μήπως Αισχύλος, in: Λογεῖον. Περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο / Logeion. A Journal of Ancient Theatre 5 (2015), S. 294-304.

Karasabbides, Kostas: Ο Χριστός Πάσχων στα μαθηματάρια του 18ου αι. μ.Χ. και η πρώτη ελληνική έκδοση του έργου (1846), in: Papadatos, Yiannis [u.a.] (Hgg.): Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 19-21 Ιουνίου 2015, Athen 2016, S. 578-586.

Kirchoff, A.: Ein supplement zu Euripides' Bacchen, in: Philologus 8 (1853), S. 78-93.

Klein, Julius: Geschichte des Drama's. Band III. Geschichte des aussereuropäischen Drama's und der lateinischen Schauspiele nach Christus bis Ende des X. Jahrhunderts, Leipzig 1866, S. 599-634.

Kont, Ignácz: A Szenvedö Krisztus, in: Egyetemes philologiai közlöny 6 (1882), S. 442-452; 542-555.

Krauss, Lena: Maria, die Medea, die Bakchen und der Rhesos. Beispiele für die Euripides-Rezeption im Christus patiens, in: Schramm, Michael (Hg.): Euripides-Rezeption in Kaiserzeit und Spätantike, Berlin / Boston 2020, S. 391-414.

Krauss, Lena: Maria-Medea. Eine intertextuelle Lektüre des Christus patiens, Zürich 2021.

Lacore, Michelle: Le corps du Christ dans le Christos paschôn. Imaginaire tragique, imaginaire chrétien, in: Kentron 18 (2002), S. 93-115.

Lanowski, Jerzy: Der Christus patiens und die klassische Tragödie. Probleme der Dramaturgie, in: Axer, Jerzy / Görler, Woldemar (Hgg.): Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben, Warschau 1997, S. 135-142.

La Piana, George: The Byzantine Theater, in: Speculum 11 (1936), S. 171-211.

Lima, Fernanda lemos de: Χριστὸς Πάσχων. A Tragédia Bizantina e a matriz clássica, in: Revista do Departamento de Letras Clássicas e Orientais do Instituto de Letras Universidade do Estado do Rio de Janeiro 31 (2015), S. 1-4.

Longo, Vincenzo: Il Χριστὸς Πάσχων ed alcune lezioni della Medea de delle Baccanti di Euripide, in: Antiquitas 1, 3-4 (1946), S. 37-48.

Lu, Katherine: Writing as an Act or Reading. Euripides' Medea in the Christus Patiens, Princeton 2005.

MacCoull, Leslie: Egyptian Elements in the Christus Patiens, in: Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 27 (1985), S. 45-51.

Mantziou, Μaria: Συμβολη στη μελετη της χριστιανικης τραγωδιας Χριστὸς Πάσχων, in: Δωδωνη 3 (1974), S. 351-370.

Mantziou, Maria: Το κατ' Ευριπίδην παθητικό στοιχείο στο χριστιανικό δράμα Χριστός Πάσχων, in: Πρακτικά IAʹ διεθηούς συνεδρίου κλασσικών σπουδών. Kαβάλα 24-30 Αυγούστου 1999. Eἰσ μνήμην Nικολάου ᾽A. Διβαδάρα. Tόμος Γʹ, Athen 2004, S. 474-485.

Massa, Francesco: Tra la vigna e la croce. Dioniso nei discorsi letterari e figurativi cristiani (II-IV secolo), Stuttgart 2014.

Mathieu, Jean-Marie: Présentation du colloque international de Caen sur le Christus Patiens, in: Kentron 13 (1997), S. 89-92.

Mathieu, Jean-Marie: Remarques sur la métrique du Christus Patiens, in: Kentron 13 (1997), S. 93-110.

Mathieu, Jean-Marie: C'est mon enfant, je sais comment je l'ai engendré. Grégoire de Nazianze (?), Christus Patiens, passim, in: Kentron 13 (1997), S. 111-117.

Mikhalitsyn, Pavel: Иудейские памятники, апокрифы, аграфы о рождестве и личности Иисуса Христа, in: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць (ред. кол. С. Посохов та ін), Charkow 2001, S. 141-146.

Mikhalitsyn, Pavel: Основные цели создания трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос), in: Вісник Чернігівського Державного Педагогічного Університету, Charkow 2006, S. 16-19.

Mikhalitsyn, Pavel: О христологических аспектах богословской системы Григория Назианзина (Богослова), in: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць (ред. кол. С. Посохов та ін), Charkow 2006, S. 26-32.

Mikhalitsyn, Pavel: Трансформация смысла античных реминисценций в трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос), in: Проблемы истории, филологии и культуры 16,2 (2006), S. 12-20.

Mikhalitsyn, Pavel: Триадология свт. Григория Богослова и триадология трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос). Сравнительный анализ, in: Проблемы теологии 3,2 (2006), S. 63-72.

Mikhalitsyn, Pavel: Христологические аспекты трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос) на материале Пролога (стихи 1-30) и их сопоставление с произведениями свт. Григория Богослова, in: Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни: тезисы докладов и сообщений / Национальный заповедник Херсонес Таврический, Ягеллонский университет (Краков, Польша), Sewastopol 2006, S. 38-39.

Mikhalitsyn, Pavel: Мариология трагедии Страждущий Христос, in: Иоасафовские чтения: материалы III Международной научно-практической конференции, (Белгород, 21-22 декабря 2005 г.) / Правительство Белгородской области, Белгородско-Старооскольская епархия, Белгородский Государственный Университет, Belgrad 2006, S. 269-276.

Mikhalitsyn, Pavel: Об историографии атрибуции византийской трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос), in: Вістник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Nr. 762 (2007) (= Серія Історія. 39), S. 251-262.

Mikhalitsyn, Pavel: О христологических аспектах трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос) и их сопоставление с христологией свт. Григория Богослова, in: Власть, общество и церковь в Византии: сб. науч. статей; (отв. ред. С.Н. Малахов; сост. Н.Д. Барабанов, С.Н. Малахов), Armawir 2007, S. 19-49

Mikhalitsyn, Pavel: Мариология трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос) и ее сопоставление с мариологией Григория Назианзина (Богослова), in: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць / ред. кол. С. Посохов та ін., Bd. 10, Charkow 2007, S. 202-213.

Mikhalitsyn, Pavel: Решение проблемы атрибуции византийской трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос) в исследованиях А. Тюилье, in: Мир Византии: материалы Международного научного семинара (Белгород, 27-28 окт. 2007 г.); (отв. ред. – сост. Н. Н. Болгов) / Федеральное агенство по образ., ГОУ ВПО «Белгородский Государственный Университет», Belgrad 2007, S. 199-207.

Mikhalitsyn, Pavel: Культурно-исторические предпосылки возникновения трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос): драматургическая инновация Григория Назианзина, in: Дриновський збірник 2 (2007), S. 69-75.

Mikhalitsyn, Pavel: Об основных целях создания и литературном достоинстве трагедии Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос), in: Древнее Причерноморье (под ред. И. В. Немченко и др.) 8 (2008), S. 249-255.

Mikhalitsyn, Pavel: История атрибуции византийской трагедии Christòs Páschōn (Страждущий Христос), in: Східний світ 1 (2010), S. 118-135.

Mikhalitsyn, Pavel: Император Юлиан глазами византийского интеллектуала IV века, или один эпизод из жизни свт. Григория Богослова, in: Вестник Харьковской Духовной Семинарии 1(1) (2011), S. 48-53.

Mikhalitsyn, Pavel: Христианские центоны как средство трансляции богословских идей в ранневизантийский период на примере трагедии Χριστὸς πάσχων (Christus patiens, Страждущий Христос), in: Материалы IV студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной академии (Санкт-Петербург, 10-11 мая 2012 г.), St. Petersburg 2012, S. 278-290.

Mikhalitsyn, Pavel: Літературна спадщина Григорія Назіанзина як ранньовізантійський культурно-історичний феномен (за матеріалами трагедії Стражденний Христос), Charkow 2012.

Mikhalitsyn, Pawel: Византийская христианская трагедия Χριστὸς πάσχων (Страждущий Христос) и украинские школьные драмы XVII в., in: Українська Православна Церква Харківська духовна семінарія імені св. ап. і ϵван. Іоанна Богослова. Матеріали і міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання вогослов’я та історії церкви. До 1900-річчя преставлення святого апостола і ϵвангеліста Іоанна Богослова, Charkow 2017, S. 166-173.

Mitrevski, George Goce: Description of Adaptations of Religious and Folklore Texts. With Examples from Yugoslav Theater and Drama, Columbus 1984.

Momigliano, Arnaldo: Un termine post quem per il Christus Patiens, in: Studi italiani di filologia classica n.s. 10 (1932), S. 47-51.

Moreira de Sousa, Waldir: Christus Patiens e a recepção da tragédia de Eurípides no império bizantino. Christus Patiens and the Reception of the Euripidean Tragedy in the Byzantine Empire, in: Codex. Revista Discente de Estudos Clássicos 6 (2018), S. 164-180.

Morlet, Sébastien: Médée chez les auteurs grecs chrétiens (IIe-IVe siècle), in: Cahiers du Théâtre Antique 20 (2016), S. 181-195.

Most, Glenn: On the authorship of the Christus Patiens, in: Jördens, Andrea [u.a.] (Hgg.): Quaerite faciem eius semper. Studien zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum. Dankesgabe für Albrecht Dihle zum 85. Geburtstag aus dem Heidelberger Kirchenväterkolloquium, Hamburg 2008, S. 229-240.

Mullett, Margaret: Spoiling the Hellenes. Intertextuality, Appropriation, Embedment. The Case of the Christos Paschon, in: Jevtić, Ivana / Nilsson, Ingela (Hgg.): Spoliation as Translation. Medieval Worlds in the Eastern Mediterranean, Brünn 2001, S. 98-115.

Mullett, Margaret: Contexts for the Christos Paschon, in: Olsen Lam, Andrea / Schroeder, Rossitza (Hgg.): The Eloquence of Art. Essays in Honour of Henry Maguire, Abingdon 2020, S. 204-217.

Mullett, Margaret: Painting and polyphony: the Christos Paschon as commentary. In: Van den Berg, Baukje; Manolova, Divna; Marciniak, Przemysław (eds.): Byzantine commentaries on ancient Greek texts, 12th-15th centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 214–239.

Nauck, August: Analecta critica, in: Hermes 24 (1889), S. 447-472.

Neumann, C.: Le Christus Patiens de Saint Grégoire de Nazianze à la lumière des Bacchantes d‘ Euripide, in: Connaissance Hellénique 31 (1987), S. 63-65.

Papagiannis, Grigorios: Συμβολή στη μελέτη του έργου Χριστὸς πάσχων με έμφαση στη διερεύνηση του λεξιλογίου, in: Gabrielidou, Soi [u. a.] (Hgg.): Ταυτότητες. Γλώσσα και Λογοτεχνία. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 Χρόνια Λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλοσοφίας του Δ.Π.Θ. Κομοτηνή / Identities. Language and Literature. Proceedings of the International Conference on the Occasion of the 20th Anniversary of the Department of Greek of D.U.TH., Komotini 2018, S. 44-62.

Parente, James A.: The Development of Religious Tragedy. The Humanist Reception of the Christos Paschon in the Renaissance, in: The Sixteenth Century Journal 16 (1985), S. 351-368.

Pollmann, Karla: Jesus Christus und Dionysos. Überlegungen zum Euripides-Cento Christus Patiens, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 47 (1997), S. 87-106.

Pollmann, Karla: The Baptized Muse. Early Christian Poetry as Cultural Authority, Oxford 2017 [S. 140-160: Jesus Christ and Dionysus. Rewriting Euripides in the Byzantine Cento Christus Patiens].

Pontani, Filippomaria: Homer, the Bible and Beyond. A Note on Chr. Pat. 83-7, in: Classical Quarterly 56 (2006), S. 661-664.

Privitera, Ivanoe: L'Agamennone di Eschilo in Christus patiens 44, in: Studi classici e orientali 48 (2002), S. 415-416.

Puchner, Walter: Zum Theater in Byzanz. Eine Zwischenbilanz, in: Prinzing, Günter / Simon, Dieter (Hgg.): Fest und Alltag in Byzanz, München 1990, S. 11-16.

Puchner, Walter: Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum Christus Patiens, in: Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-Historische Klasse 129 (1992), S. 93-143.

Puchner, Walter: Ανιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση. Δέκα μελετήματα, Athen 1995, S. 51-113.

Puchner, Walter: Acting in the Byzantine Theatre. Evidence and Problems, in: Easterling, Pat / Hall, Edith (Hgg.): Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge 2002, S. 304-324.

Puchner, Walter: Christus patiens und antike Tragödie. Vom Verlust des szenischen Verständnisses im byzantinischen Mittelalter, in: Puchner, Walter: Von Herodas zu Elytis. Studien zur griechischen Literaturtradition seit der Spätantike, Wien / Köln / Weimar 2012, S. 41-86.

Puchner, Walter: Die Chorführung im mittelalterlichen Christus patiens, in: Graecolatina Pragensia 26 (2016), S. 25-32.

Puchner, Walter: Drei dialogische Cento-Texte aus der Mittel- und Spätbyzantinischen Zeit. Christus Patiens, der Zypriotische Passionszyklus und Oxford Bodleian Gr. Barocci 216. Spuren eines Byzantinischen 'Dramas'?, in: Puchner, Walter (Hg.): Theatrologia. Kleine Schriften zur Bühnenkunst und Theatergeschichte, Wien 2020, S. 123-133.

Rimoli, Pasquale: La paternità del Christus patiens tra Gregorio di Nazianzo e Teodoto di Ancira, in: Adamantius 22 (2016), S. 215-230.

Rivas, Ezequiel Gustavo: Narrar y describir: Ékphrasis, relato e imagen en el centón Christus Patiens, in: Anales de Filología Clásica 33 (2020), S. 111-124.

Rizzo, Innocenza Giudice: Sul Christus Patiens e le Baccanti di Euripide, in: Siculorum Gymnasium n.s. 29 (1977), 1, S. 1-63.

Roncali, Renata: Euripide, Ippolito 43. Christus patiens 745, in: Bollettino dei classici 17 (1996), S. 116-118.

Roney, Edmund: Is the Christos Paschon the prototype of Christian religious drama?, in: Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters 68 (1980), S. 37-39.

Salanitro, Giovanni: Gregorio di Nazianzo e il Christus Patiens, in: Benedetti, Francesco / Grandolini, Simonetta (Hgg.): Studi di filologia e tradizione greca in memoria di Aristide Colonna. Tomo 2, Neapel 2003, S. 727-728.

Sathas, Konstantin: Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών: ήτοι εισαγωγή εις το κρητικόν θέατρον, Athen 1878.

Smolak, Kurt: Evangelist Euripides. Beobachtungen zu ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ (Chr. Pa.), in: Büttner, Stefan / Dunshirn, Alfred (Hgg.): Der Wandel des Euripidesbildes von der Antike bis heute, Heidelberg 2021, S. 167-191.

Solomos, Alexis: Χριστὸς Πάσχων. Τὸ μόνο ακέραιο Βυζαντινό θεατρικό έργο, in: Θεατρο 11 (1963), S. 11-14.

Somers, Véronique: Eschyle dans le Christus patiens, in: Lexis 28 (2010), S. 171-184.

Spell, Christina Dianne: The Christus patiens, Austin 1985.

Starowieyski, Marek: Les apocryphes dans la tragédie Christus Patiens, in: Apocrypha 5 (1994), S. 269-288.

Starowieyski, Marek: Entre Euripide, la bible et les apocryphes. La tragédie Χριστὸς Πάσχων, in: Axer, Jerzy / Görler, Woldemar (Hgg.): Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben, Warschau 1997, S. 143-155.

Stavros, Thrasyboulos: Τα πάθη του Χριστού, Χριστός Πάσχων. Βυζαντινή χριστιανική τραγωδία, Athen 1973.

Sticca, Sandro: The Christos Paschon and The Byzantine Theater, in: Davidson, Clifford [u.a.] (Hgg.): Studies in Medieval Drama in Honor of William L. Smoldon on His 82nd Birthday, Kalamazoo 1974, S. 13-44.

Stoppel, Paul: Quaestiones de Gregorii Nazianzeni poetarum scenicorum imitatione et arte metrica, Rostock 1881.

Swart, Gerhardus Jacobus: A Historical-Critical Evaluation of the Play Christus Patiens, Traditionally Attributed to Gregory of Nazianzus, Pretoria 1990.

Swart, Gerhardus Jacobus: The Christus Patiens and Romanos the Melodist. Some Considerations and Dating, in: Acta Classica. Proceedings of the Classical Association of South Africa 33 (1990), S. 53-64.

Swart, Gerhardus Jacobus: A Functional Analysis of the Repeated Resurrection Scenes in the Christus patiens, in: Acta patristica et byzantina. A Journal for Early Christian and Byzantine Studies 2 (1991), S. 106-115.

Swart, Gerhardus Jacobus: Stylistic Analysis and the Interpretation of the Prologue of the Christus patiens. A Case Study, in: Acta Classica. Proceedings of the Classical Association of South Africa 35 (1992), S. 99-113.

Swart, Gerhardus Jacobus: Die boodskapperberig in die Christus patiens. 'n Bronnestudie, in: Acta patristica et byzantina. A Journal for Early Christian and Byzantine Studies 5 (1994), S. 126-133.

Swart, Gerhardus Jacobus: The Prologue of the Christus patiens and Euripidean Prologues. A Comparative Analysis, in: Akroterion 41 (1996), S. 83-92.

Totaro, Piero: Eschilo nel Christus Patiens, in: Alonso Ponga, José Luis [u.a.] (Hgg.): La Semana Santa: Antropología y Religión en Latinoamérica III. Representaciones y ritos representados. Desenclavos, pasiones y via crucis vivientes, Valladolid 2016, S. 133-140.

Totaro, Piero: Riprese eschilee nel Christus patiens, in: Vetera Christianorum 54 (2017), S. 243-255.

Trisoglio, Francesco: Il Christus Patiens. Rassegna delle attribuzioni, in: Rivista di studi classici 22 (1974), S. 351-423.

Trisoglio, Francesco: I deuteragonisti del Christus Patiens, in: Dioniso 49 (1978), S. 117-187.

Trisoglio, Francesco: La Vergine ed il coro nel Christus Patiens, in: Rivista di studi classici 27 (1979), S. 338-373.

Trisoglio, Francesco: La Vergine Maria come protagonista del Christus patiens, in: Marianum 41 (1979), S. 199-266.

Trisoglio, Francesco: Forme e sviluppi del monologo nella tragedia classica greca e nel Christus patiens, in: Civilità Classica e Christiana 1 (1980), S. 7-48.

Trisoglio, Francesco: Il volto della Divinita nella tragedia classica e nel Christus patiens, in: Scuola Cattolica 109 (1981), S. 31-61, 99-113.

Trisoglio, Francesco: La tecnica centonica nel Christus Patiens, in: Gallo, Italo (Hg.): Studi Salernitani in memoria di Raffaele Cantarella, Salerno 1981, S. 371-409.

Trisoglio, Francesco: L'uomo di fronte a Dio nella tragedia greca e nel Christus Patiens, in: Renovatio 17 (1982), 2, S. 169-197; 17 (1982), 3, S. 329-348; 17 (1982), 4, S. 489-509; 18 (1983), 1, S. 77-103; 18 (1983), 2, S. 223-249.

Trisoglio, Francesco: Il Christus patiens e la tragedia classica greca, in: Dionisio 63 (1993), S. 83-119.

Trisoglio, Francesco: Il Christus patiens come abbozzo incompiuto, in: Bàrberi Squarotti, Giorgio [u.a.] (Hgg.): Voce di molte acque. Miscellanea di studi offerti a Eugenio Corsini, Turin 1994, S. 375-386.

Trisoglio, Francesco: L‘ ultima grande scena del Christus patiens (vv. 2194-2388) è interpolata?, in: Orpheus 15 (1994), S. 355-382.

Trisoglio, Francesco: La struttura del Christus patiens, in: Orpheus 16 (1995), S. 330-365.

Trisoglio, Francesco: San Gregorio di Nazianzo e il Christus Patiens. Il problema dell'autenticità gregoriana del dramma, Florenz 1996.

Trisoglio, Francesco: La Theotokos quale signora nel Christus patiens, in: Sileno 23 (1997), S. 225-241.

Trisoglio, Francesco: Richezza di humanitas nel Christus patiens, in: Orpheus 18 (1997), S. 80-111.

Trisoglio, Francesco: Datazione del Christus patiens e titolazione bizantina della Vergine, in: Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche 26 (2002), S. 161-256.

Tuilier, André: La datation et l'attribution du Χριστὸς Πάσχων et l'art du centon, in: Actes du VIe Congrès International d’Études Byzantines, Paris 27 Juillet - 2 Août 1948. Tome I, Paris 1950, S. 403-409.

Tuilier André: Grégoire de Nazianze et le Christus patiens. À propos d'un ouvrage récent, in: Revue des Études Grecques 110 (1997), S. 632-647.

Tuilier, André: La tradition textuelle du Christos Paschôn et le texte d'Euripide, in: Kentron 13 (1997), S. 119-131.

Vakonakis, Nikolaos: Das griechische Drama auf dem Weg nach Byzanz. Der euripideische Cento Christos Paschon, Tübingen 2011.

Van Cleef, F.L.: The Pseudo-Gregorian Drama Χριστὸς Πάσχων in its Relation to the Text of Euripides, in: Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters 8 (1888-1891), S. 363-378.

Vernieri, Nicola: Art.: Christos Paschon, in: Enciclopedia Cattolica III (1950), Sp. 1570.

Veronesi, Matteo: La tragedia greca rivive nel Christus Patiens, in: Studi cattolici 40 (1997), S. 276-278.

Wittreich, Joseph: Still Nearly Anonymous: Christos Paschon, in: Milton Quarterly 36 (2002), S. 193-196.

Wojtylak, Agnieszka: Querolus i Christus patiens. O dramacie późnego antyku, in: Eos 84 (1996), S. 325-334.

Wojtylak, Agnieszka: Funkcja dydaktyczna literatury póznoantycznej na przykladzie tragedii Christós páschon, in: Biuletyn glottodydaktyczny 7 (2001), S. 89-96.

Wojtylak-Heszen, Agnieszka: Tragedia późnoantyczna Χριστὸς Πάσχων (Christus patiens) a jej klasyczne źródła, Krakau 2004.

Xanthaki-Karamanou, Georgia: Reception of Euripidean Concepts and Conventions in the Narrative and Dramatic Techniques of the Byzantine Drama Christus Patiens, in: Bilbao Ruiz, Javier / Encinas Reguero, Carmen (Hgg.): ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΖΩΗ. Estudios de Teatro Griego en Honor de la Profesora Milagros Quijada Sagredo, Madrid 2021, S. 287-307.

Xanthaki-Karamanou, Georgia: 'Dionysiac' Dialogues. Euripides' Bacchae, Aeschylus and Christus Patiens, Berlin / Boston 2022.