RUB » Medizinische Fakultät » Dekanat » Leitung

Dekane / Leitung

 

Dekan
  • kleines Bildgroßes Bild
Prof. Dr. med. Albrecht Bufe

Dekanat:
Martina Breucker, MA 1/57
Telefon: +49(0)234-32-24960, -24961
Fax: +49(0)234-32-14190
medizin@ruhr-uni-bochum.de

 

Amtszeit: 01.10.2014 - 30.09.2018

 

Prodekan
  • kleines Bildgroßes Bild
Prof. Dr. med. Joachim Noldus

Dekanat:
Martina Breucker, MA 1/57
Telefon: +49(0)234-32-24960, -24961
Fax: +49(0)234-32-14190
medizin@ruhr-uni-bochum.de

 

Amtszeit: 01.10.2014 - 30.09.2018

 

Forschungsdekan
  • kleines Bildgroßes Bild
Prof. Dr. med. Ralf Gold
Neurologische Klinik, St. Josef-Hospital - Universitätsklinik, Tel. +49 (0)234/509-2411
ralf.gold@rub.de

Forschungsreferat: Dipl. Biol. Irmgard Borg
Dekanat der Medizinischen Fakultät, Lennershofstr. 21, 44801 Bochum
Telefon: +49(0)234-32-25585, Fax: +49(0)234-32-14381, forum@ruhr-uni-bochum.de

 

Amtszeit: 01.10.2014 - 30.09.2018

 

Studiendekan
  • kleines Bildgroßes Bild
Prof. Dr. med. Thorsten Schäfer

Studiendekanat:
Dr. Dieter Klix, MA 0/50
Telefon: +49(0)234-32-24964
Fax: +49(0)234-32-14681
studiendekan-medizin@ruhr-uni-bochum.de

 

Amtszeit: 01.10.2014 - 30.09.2018